مبانی مدیتیشن و ذهن آگاهی

2 – آشنایی با ذهن آگاهی ( کشف کنید که واقعاً ذهن آگاهی چیست؟ )

کشف کنید که واقعاً ذهن آگاهی چیست؟ و تأثیر شگرف و عظیمی که می تواند در زندگی شما داشته باشد.​