مبانی مدیتیشن و ذهن آگاهی

1 – با استاد خود آشنا شوید

جان کاباک زین پیشگام جنبش ذهن آگاهی، زندگی خود را وقف مزایای ذهن آگاهی و مراقبه کرده است.