مبانی مدیتیشن و ذهن آگاهی

1 – با استاد خود آشنا شوید ( جان کابات زین پرفسور دانشگاه ام آی تی، آغازگر استفاده از ذهن آگاهی در ماژول درمانی پزشکی نوین ) )

جان کابات زین پرفسور بازنشسته‌ی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه ام آی تی و آغازگر استفاده از ذهن آگاهی در ماژول درمانی پزشکی نوین، زندگی خود را وقف مزایای ذهن آگاهی و مراقبه کرده است.