طبیعت بی نظیر

ویدیو های علمی کوتاه برای توضیح کشفیات جدید علم در حوزه طبیعت بی نظیز
5 – آیا اکسیژن اقیانوس تمام میشود؟