طبیعت بی نظیر

ویدیو های علمی کوتاه برای توضیح کشفیات جدید علم در حوزه طبیعت بی نظیز
19 – گیاهان چگونه زمان را تشخیص می‌دهند؟