طبیعت بی نظیر

ویدیو های علمی کوتاه برای توضیح کشفیات جدید علم در حوزه طبیعت بی نظیز
14 – ماهی‌ها چگونه در یک دسته باهم شنا می‌کنند؟