فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

1 – یگانگی ( بُعد اول، سرآغاز هستی )

در قسمت اول از مجموعه‌ی سرآغاز، متیاس استفانو ما را به اعماق بُعد اول هستی، جایی که درک میکنیم، همه‌ هستی از حقیقت یگانه‌ای، جاری شده میبرد.
پیش از آنکه سفرمان را به منشأ جهان هستی آغاز کنیم، او درک منحصر به فردش را از سوابق “آکاشیک” در اختیارمان میگذارد، و هر آن چیز دانستنی که در آن است. در ابتدای هرچیز هیچ نوری نبود، فقط افکاری بودند که ارتعاشات ایجاد می‌کردند، این ارتعاشات، صدا و نور را بوجود می‌آوردند و از آنجا، هرچیزی که هم‌اکنون می‌دانیم و هست، پا به عرصه‌ی وجود نهاد.
به ما گفته شده که هدف ما در زندگی رسیدن، به هر آن چیزی است که در بیرون از ما وجود دارد ولی برای فهم درست حقیقت وجودمان و جایگاهمان در این هستی بیکران، تنها می‌بایست به درونمان قدم بگذاریم تا به آن بُعد اول، سرآغاز هستی، دست‌یابیم و حقیقت خودمان را بشناسیم. سپس بیاموزیم که چگونه زندگی‌مان را، آگاهانه بنا کنیم.​