بدون محدودیت

1 – ما چه توانایی‌هایی داریم؟

فکر می‌کنید برای شما دست‌یابی به چه چیزی غیرممکن است؟ زمان شروع سفرتان فرا رسیده است تا هدف از بالاترین پتانسیل خود را کشف کنید.
تنها سدی که بر سر راه دست‌یابی شما به امکانات نامحدود زندگی‌تان ایستاده، باورهای محدودتان در مورد خودتان و زندگی است. ما به خاطر شرایط محیطی و قوانین زندگی نیست که محدود شده و عقب مانده‌ایم، بلکه به خاطر باور‌های محدودکننده خود، عدم شفافیت و عدم تصویرسازی مناسب در دامی خود‌ساخته گرفتار شده‌ایم. برای شروع شما به سفر کشف آنچه قادر به تبدیل شدن به آن هستید، بن استوارت ابزاری را که می توانید از همین امروز با آن شروع به این تحول کنید را بیان می‌کند. او به شما پیشنهاد می کند که به آرامی و با تأمل به غیرممکن‌هایتان رو کنید و در مقابل این احتمال که فقط ممکن است تنها مانع شما فقط نگرش‌هایتان و افکارتان در مورد خود و جهان باشد، اندکی بدون مقاومت بوده و کمی پذیرش داشته باشید.​