دوره های خودشناسی

محدود شده توسط

استاد

  دوره‌ی سرآغاز (متیاس استفانو )

  13 درس
  15 hours
  همه سطوح
  آنچه یاد خواهید گرفت
  شناخت عمیق‌تر و گسترده‌ تر خودمان و جهان هستی در ابعاد مختلف.
  شناخت سر آغاز جهان هستی و چگونگی آغاز آفرینش.
  شناخت نیروهای مثبت و منفی - نور و تاریکی.
  شناخت واقعیت سه بعدی که در آن به سر میبریم و علت بودن آن.
  شناخت کارهایی که لازم است برای عبور از این مرحله‌ی زندگی انجام دهیم.
  شناخت زمان و بُعد چهارم و هدف از بوجود آمدن آن.
  شناخت هدف از آفرینش همه‌ی ابعاد زندگی و چرایی بودن ما در آن بُعد.