مجموعه سیزده قسمتی تکامل درونی با بروس لیپتون

دکتر بروس لیپتون، پیشگام در علم اپی ژنتیک، ما را عمیقا به مبحث ساختار سلولها و به انرژیِ قلمرو کوانتومی می برد تا مکانیزمهای ناگفتهای که آگاهی را به تندرستی متصل می کنند، آشکار کند.
در این سری جدید، شما به فهم این خواهید رسید که شما ژن هایتان نیستید، حالت های ژنتیکی شما مستقیما توسط محیط و مهم تر از ان، فهم شما از آن محیط تعیین شده اند.
چیزی که شما به آن پی خواهید برد، روشی علمی برای فهم اتصال روحانی که تمام بخش های بدنتان شما را تحت تاثیر قرار می دهد است. این شما را توانمند می کند تا کنترل ژنتیک خود را در دست بگیرید و کنترل پاسخهای بدنتان به محیط و به یک تکامل درونی از طریق تغییرات بیولوژیکی برسید.

مشاهده رایگان قسمت اول | ژنتیک قدرت یافته

اسکرول به بالا